Loader

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

De online webshop van www.timetomeat.be biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en vleeswaren online aan te kopen.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

1. Bedrijfsinformatie: Time To Meat bvba, Grote Steenweg 17 te 9340 Oordegem met ondernemingsnummer 0642.519.981. Contactgegevens Eline: 0470/05.84.90 of per email Eline@timetomeat.be

2. Prijs: Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplichte door de klant te dragen taksen. Indien er transportkosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld.

3. Bestellingen: De klant heeft de mogelijkheid om de goederen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsemail ontvangt. Indien er na de aankoop geen bevestigingsemail werd ontvangen binnen het uur, gelieve contact op te nemen op het GSM nummer 0470/05.84.90 of te mailen naar Eline@timetomeat.be.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle gegevens en informatie met betrekking tot de bestelling en levering na te kijken op correctheid.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te alle tijde worden aangepast of ingetrokken door TIME TO MEAT BVBA. TIME TO MEAT BVBA is gerechtigd om –zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de levering te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. Levering
De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres). Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. De levertermijn bedraagt 3-10 werkdagen. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

5. Annulatie: Dit artikel is enkel geldig voor klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online aankopen. De klant heeft het recht om aan TIME TO MEAT BVBA minimum 5 dagen voor de eerste afgesproken leverdag mee te delen per email dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
Cadeaubonnen met een minimum verkoopprijs van € 100 of meer dienen ons per aangetekend schrijven te worden teruggestuurd. Na ontvangst zal het bedrag van de aankoop worden teruggestort zonder betaling van een boete. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant. Enkel goederen die zich in de originele en onbeschadigde staat bevinden kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen enkel geval worden teruggenomen: Producten die aan bederf onderhevig zijn.
Koninklijk Besluit van 06/09/1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bv. levensmiddelen) In geval het pakket wordt aangeboden bij de klant op de dag van de levering en de klant is niet aanwezig dan proberen wij al het mogelijke te doen om het pakket alsnog te leveren. Indien we niet in de mogelijkheid zijn om het pakket af te leveren dan is het ons, volgens de richtlijnen van het FAVV, niet toegestaan om het pakket af te geven bij de buren en dan zijn wij genoodzaakt om dit, op kosten van de klant te laten vernietigen.

6. Klachten: De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Elke zichtbare beschadiging en/ of kwaliteitstekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elke recht. Dit kan per email naar Eline@timetomeat.be of via de contactgegevens op de webshop. Nadien vervalt elk recht op vervanging of compensatie. De aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de geleverde goederen.
Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

7. Garantie: Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper, behoudens en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
De commerciële en/ of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van de goederen in strijd met doel waardoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
De garantie is niet overdraagbaar.

8. Sancties voor niet-betaling: Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover TIME TO MEAT BVBA beschikt, behoudt TIME TO MEAT BVBA het recht om, bij niet- of laattijdige betaling, de aankoop te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Onverminderd het voorgaande behoudt TIME TO MEAT BVBA zich het recht voor de niet (volledige) betaalde goederen terug te nemen.

9. Intellectuele eigendom: Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze
Communicatie zijn bescherm door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10. De klant aanvaardt dat de elektronische communicatie als bewijsvoering kunnen dienen. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. TIME TO MEAT BVBA kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

×

 

Hallo!

Contacteer ons makkelijk via Whatsapp.

× Hoe kunnen we je helpen?
Nog maar 0% van de koe beschikbaar!
Binnenkort ook een superieur stukje Wagyu op je bord?
In ons hoevewinkeltje is er een kleine voorraad vriesvers Wagyu vlees.

Vers Wagyu: 16 DECEMBER 2023.